Společnost s ručením omezeným

Rozhodnutím vytvořit společnost s ručením omezeným, které schvalují všichni zainteresováni jedinci, tvořící jednu firmu, jsou dána tato pravidla. Základní kapitál společnosti sice může být stanovena jednou korunou, ale většinou je hned od počátku domluvena vyšší částka. Ať už peněžitou formou, nebo potřebným vybavením nové provozovny či firemním vozidlem. Tento nepeněžitý vklad musí ocenit znalec, kterého vybírají zakladatelé společnosti a do smlouvy je zapsán v korunách či eurech. Ručení je v tomto případě uspořádání zajištěno celým majetkem společníků. Proto i za případné dluhy ručí všichni stejným dílem. Statutární orgán funguje v nově zřízení společnost s ručením omezeným hned od počátku. Tvoří ho buď jeden, anebo i větší množství jednatelů coby kolektivní orgán. Pokud společenská smlouva neurčí jinak, je vyžadováno v případě rozhodnutí o obchodním vedení, souhlas většiny z nich.

Společníci

Nejvyšším orgánem s ručením omezeným je valná hromada. Jejíchž prostřednictvím hlasováním rozhodují všichni společníci. Kteří mají právo se podílet na řízení společnosti. Vyžadována je osobní účast a v případě nezbytí i v zastoupení. Které vyžaduje plnou moc doručenou písemnou formou. Valná hromada rozhoduje jednoduchým a naprosto nenapadnutelným způsobem.

Společnost s ručením omezeným

Prostou většinou hlasů. Všechny společnosti s ručením omezeným si zřizují dozorčí radu dle společenské smlouvy či jiného právního předpisu. Členem může být nejen jednatelé, ale i jiná osoba oprávněná jednat za společnost. Přesně podle zápisu v obchodním rejstříku. Rozhodovat lze i způsobem per rollam, což znamená korespondenční cestou. Pomocí dopisů či oběžníků. Rozeslanými na adresy uvedenými v seznamu společníků. Hlasovat v tomto společenství lze i kumulativním hlasováním. Kdy se počet hlasů společníka  zjišťuje tak, že počet hlasů se násobí počtem volených členů orgánu. Pokud jsou voleni členové dozorčí rady počítá se počet hlasů za každý odděleně. Společnost s ručením omezeným patří mezi nejoblíbenější typ obchodních firem. S možností výrazně lepší optimalizace daní.